Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Plan jest taki, by zapominać o tobie odrobinę częściej niż sobie przypominać.
— Ochocki, Vithren "Resztę grzechów pamiętam jeszcze lepiej"

3880 3c61
Reposted fromaufwiedersehen aufwiedersehen
Nie chce cię stracić - mówię przez sen jakbym miał jakąkolwiek władze nad tą gilotyną.
— Marcin Świetlicki
11/2015
Jeżeli - Julian Tuwim
A jeżeli nic? A jeżeli nie?
Trułem ja się myślą złudną,
Tobą jasną, tobą cudną,
I zatruty śnię:
A jeżeli nie?
No to... trudno. 

A jeżeli coś? A jeżeli tak?
Rozgołębią się zorze,
Ogniem cały świat zagorze
Jak czerwony mak,
Bo jeżeli tak,
No to... - Boże!
https://www.facebook.com/2015w365
— #lirycznie #2015w365 #czasnapoezje
Reposted fromavooid avooid viajointskurwysyn jointskurwysyn
3850 14c7 420
Reposted fromkimik kimik viainsanedreamer insanedreamer
2368 c596 420
Reposted frommelanchujnia melanchujnia
6447 46b2 420
Reposted frommelanchujnia melanchujnia
8680 494f 420
Reposted frommelanchujnia melanchujnia
8677 df95 420
Reposted frommelanchujnia melanchujnia
8665 0e09 420
Reposted frommelanchujnia melanchujnia
9604 c73d 420
Reposted frommelanchujnia melanchujnia
0732 780b 420
Reposted frommelanchujnia melanchujnia
9365 b0a4 420
Reposted frommelanchujnia melanchujnia
0664 0316 420
Reposted frommelanchujnia melanchujnia
9146 a119 420
Reposted frommelanchujnia melanchujnia
9126 3e00
Reposted frommelanchujnia melanchujnia
9127 1d57 420
Reposted frommelanchujnia melanchujnia
8530 5a5e 420
Reposted frommelanchujnia melanchujnia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl